Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Voor het opnemen van beeld en geluid van personen is een grondslag nodig, zoals bedoeld in artikel 8 Wbp. De enige grondslag die in aanmerking zou kunnen komen voor het filmen van personen tijdens een uitvaart, is de ondubbelzinnige toestemming (artikel 8, onder a Wbp) van alle personen die in beeld komen bij de uitvaart. Dit is in de praktijk niet uitvoerbaar. Echter, als de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden (artikel 2, tweede lid, onder a Wbp) is de Wbp niet van toepassing en mag er wel gefilmd worden voor die doeleinden.


Toegestane werkwijze
Uit bovenstaande volgt dat het uitvaartcentrum, wel beeld- en geluidsopnames mag maken als deze plaatsvinden in opdracht van de opdrachtgever van de uitvaart(verder te noemen: de klant) en de klant de opname uitsluitend wil gebruiken voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, bijvoorbeeld voor rouwverwerking en/of het delen van de beelden met familie of vrienden die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Zodra de beelden verstrekt worden aan mensen buiten die beperkte groep, is de Wbp volledig van toepassing en is er sprake van een onrechtmatige verwerking.


Concreet betekent dit dat het uitvaartcentrum alleen opnames mag maken onder de volgende voorwaarden:
1. De klant moet expliciet opdracht geven aan het uitvaartcentrum om beeld- en /of geluidsopnames te maken. Het uitvaartcentrum kan het opnemen van de uitvaart als een dienst aanbieden, maar mag geen opnames maken als de klant niet voor deze dienst heeft gekozen;
2. Het uitvaartcentrum mag de dvd/cd met de opnames alleen aan de klant verstrekken;
3. Zodra het uitvaartcentrum de dvd/cd heeft verstrekt aan de klant, moet het uitvaartcentrum de opnames vernietigen;
4. Het uitvaartcentrum dient bij het verstrekken van de dvd/cd aan de klant duidelijk te vermelden dat de klant de opnames alleen mag verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden, en kennissenkring;
5. Het uitvaartcentrum moet bij de ruimte waar wordt gefilmd, duidelijk informeren dat er gefilmd wordt.


Toegestane werkwijze bij livestreaming
Ook het via internet toegankelijk maken van een uitvaart voor personen uit de beperkte familie-, vrienden, en kennissenkring, die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn, is toegestaan mits voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

1. De klant moet expliciet opdracht geven aan het uitvaartcentrum om opnames te maken. Het uitvaartcentrum kan het opnemen van de uitvaart als een dienst aanbieden, maar mag geen opnames maken als de klant niet voor deze dienst heeft gekozen;
2. Toegang tot de beelden via internet verloopt via een inlogcode. Alleen de klant kan bepalen wie de inlogcodes krijgt. Het uitvaartcentrum dient bij het afgeven van de inlogcodes aan de klant duidelijk te vermelden dat deze de inlogcodes alleen mag verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring;
3. De beveiliging van de website moet goed zijn: de toegang dient daadwerkelijk beperkt te zijn tot de beperkte kring van familie, vrienden en kennissen;
4. De opname mag alleen door de klant te downloaden zijn;
5. De opnames moeten direct worden vernietigd nadat de stream niet meer openstaat voor personen die een inlogcode hebben ontvangen. De stream mag niet langer dan een maand openstaan

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden